1998
Kalbas Lò 2
Man Rèlféli
 

Moun té ka di Man Rèlféli nwè kon soup a kongo
Jis avan yo fann kann, ba 'y lè pou i pasé... wopso !
Adélala Man Rèlféli an mitan lari
Té ka plen zyé a moun kon boukan Giné.
Pangné a machann a'y alabalans pann anlè tèt a 'y
Man Féli an gawoulé épi lavi, épi kim lavi.
"Ziyanm,konkonm, tomat, léti, madè, kawòt, pèwsil, ten, siv..."
Sé sa i ka voyé pou zorèy a moun épi on vayan vwa san kochi
Dèpi an lari-la, jis a kaz a yo.
I sanfouté sa moun ka di, i ka rélé
"Manmay-la !... Mwen di zòt Man Féli pri, i mélé, pri i mélé, Pri i méléééé... !"
Moun té ka parèt onfwamenm, flap !
Mé magré yo toujou té ka achté on ti biten yo bizwen an men a Rèlféli,
ra son lé moun ki té ka pwan dépann yonn dé mo kozé avè 'y.
Tèlman i té anba parapòt a sa, léjou rèpo Féli boulé ka dékadi.
Koudèl an tèt a 'y, tout biten ka loché :
"Amiyooo !... Woy !" I ka jémi : "amiyooo !..."
On jou, on tifi té ka rimonté men a 'y chajé plen konmisyon i achté anvil.
Féli mandé timoun-la : "Héhé ! ti-chat !?
Kès ti ramèn kòmsa dan ton sak prizinik pou manman, hon ?!"
Animasyon épi jaktans alantou yenki sispann, bip !
Ni on ti pawòl ka di, "piti timoun, piti anmèwdasyon !",
mé kou-lasa anmèwdasyon-la té won toubònman...
Tifi-la pa gadé ni pou Kaen ni pou Abèl pou ba'y larépons, i di'y konsa :
"Ou sav Man Entèl, on jou poul graté tè pou i chaché lonbrik.
i graté, i graté, i graté, i grata... kifè, afòs i graté, i tonbé anlè zo a manman 'y !!!"
Sé dèpisa, tout jenn moun ki té ka vwè Féli pasé, té ka kriyé :
"Féli makrèèèl... ! Féli... ! makrèèèl !".
Kifè i té ka pwodui on modèl dé jès bwaké-bwaré ki té vlé di
sé modisyon a tout lézanj di syèl ki kay sézi dé grenn a tout nonm a désandans a 'w,
pou yo pa jan riské di fè on ti rat kon vou ankò !
Yékrik !
Mésyézédam, pou Féli, mòn a lavi té rèd kon bich pen an tan Soren.
On jou lannuit té ka désann asi fétay a ti kaz-la,
Doulè soté a dé pyè anlè malérèz-la, wabap !
Rimatiz a 'y té lévé pou ba zo a'y kou.
On mako anbiskadé tann vyé fanm-la hanni anba platpyè a lavi :
"iiihooon... ! iiihooon... ! iiihooon...!"
Koutlang di yo tann gikòk zéklari Rèlféli
ka bat zèl kon volan an lannuit soubawou !!!
Moun pa té lé tann kri a'y sé zwèl doulè a lavi
Yo bouré 'y aléka kon grenn katikata, kon moun a krapolad.
Mòn a lavi té rèd pou Féli !
An rangnon kon tout négrès mové mès anféblès,
i té ka pasé jouné a 'y ka jiré sé boug-la ki té sizé anlè tamaren-la douvan kaz a 'y.
kanmenm an rèv a 'y sèkré a 'y ka chiré 'y.
Pétèt sa i té ka mandé tousèl sé té :
"On tizing tandézon
Titak solidarité
Tibwen konplosité
Kon lézansyen té ka sa bay"
"On tizing tandézon
Titak solidarité
Tibwen konplosité
Kon lézansyen té ka sa bay"
Mé afòs i vwè lanmou kanni, délyòm tété 'y...
San ponmoun gyè nòz tann sa ki andidan kè a 'y
tan kon dlo koulé mo fòl an tèt a 'y...
Zòt sav sa zyé pa vwè kè pa'a fè mal.
 ... yo touvé Rèlféli oliwon midi, mò, zyé klòz konkidiré ka délasi.


Harry Baltus