1998
Kalbas Lò 3
Nan kafou Konsyans
 

Tan ralé tan, van makaté tan
tan chofé tan, boukan pétayé tan
tan wouzé tan, lapli koulé tan
tan valé tan, latè tijé tan.

Nèg-fwèt démayé chenn,
nèg-sijé bitasyon dominé fè,
èk solèy-nwè wouvè zyé.
Sédila pyébwa-libèté boujonnen nan latè lonbrik nèg-gyenm ki tonbé.
Solèy-nwè pran balan chofé an syèk tan,
razyé-zantray nèg sèvi langré,
fè pyébwa wosé kòy djòk anmitan jaden lavi nèg-san-chenn-nèg-san-fwèt.

Tan poté tan. Tan fè flè tan.
Jénérasyon désandans nèg wè jou anba bèl solèy-nwè libèté-a.
Men niyaj pasé. Niyaj blan viré baré chimen chalè solèy-nwè-nèg.

Tan maré kòy. Tan ranmasé kòy.
Pyébwa libèté trapé lakangrenn.
Nèg viré ka sipoté fè.
Lanfè nèg, sé déchoukaj mémwa libèté.
Nèg plimen tout sé flè-libèté-a pyébwa té pòté ba 'y.
Nèg rivé rayi son tanbou pwòp tjè 'y.
Nèg bokanté dé koko zyé 'y ba an pè zyé blé bonmaché.
Nèg kouché toudoubout.

Tan viré tan. Tan ka mòdé latjé 'y.
Nèg paré pou raché pyébwa-libèté ki sòti an bouden ayèl bizayèl li.
Nèg paré pou dékatjé pyébwa-léritaj nèg-fwèt chous Afrika-Alinke.
Pou an lapo lèt. Toubònman.

Tan koré tan. tan ka mò anlè kòy. Mémwè maré.

Anba tout zéklari 'y, sé griyen lavi ka griyen ba nèg.
Nan ti lajòl-lavi yo kité ba 'y pou tounen viré,
An ti fifin solèy-nwè dékanni lidé 'y :
Nèg andwa viré nan nwèsè 'y.
I kouté. I tann wach lézansyen anbafèy mémwè 'y.
I gadé. I viré wè kòzman yo kouri nan tout van, difé, dlo é latè.
I konprann. I pou kité pawòl yo simayé grenn libèté nan savann lèspri 'y.
Mémwè sé gadé dèyè pou wè douvan.
Ti van pé tounen siklòn, ti grenn pé tijé gwo bidim pyébwa.

Tan ka vini. Gran chimen pa lwen.


 
Daniely Francisque