1999
Kalbas Lò 1
Moun Lasizo
 

Mépri ka chalviré ’w kon siklòn ka pété djòl larékòt,
Méchansté ka dékoupé ’w kon lanm razwè ka trasé chimen ann mitan lachè ’w,
Trayison ka pésé tjè ’w pak an pak kon bèkmè ka déchitayé boyo ’w
Pou pran lavi ’w BLIGIDIP !
Konplosité ka mété rad bèl pawòl anlè do ’y a la panmpanlanm
Pou garé pyé’w nan kwazé solitid èk mal mizè,
Men vyé frè, pa pèd lakat douvan badjolaj masilili tjè anmè,
Menm si’w prémyé kaka chyen nan ploton malpalans zagriyen mal fini, pas pèd lakat !
Sonjé … Sonjé ou sé yich Lasizo !
Yich misérab kon pwèl Man Déviran nan la toumant,
Men yich ki kapab lévé tèt èk fyèté pou gadé drapo lonè floté nan mizik èk chivé van,
Zyé nan zyé san makayé.
Sonjé … Sonjé ou sé fanm Lasizo !
Fanm ka débat nan lakou gran traka
Kon krab sémafòt ka fann kann douvan mantou avyé bab,
Men fanm ka swé vèt avan-y mété jounouy atè douvan janbèt tanpèt èk gojèt ladéfèt.
Sonjé … Sonjé ou sé nonm Lasizo !
Nonm ka chayé ròch anba flèch lapli,
Nonm ka mon mòn anba tonnè èk zèklè,
Nonm ka planté rèv nan tè ka senyen
Nonm ka pèd lékilib lè van konba fè tan vanté,
Men nonm ki paka bout san grajé koko ’y owa zo nan lasòs kouraj,
Nonm ki ka tonbé kon lannuit, dwèt pitjèt !
Nou menm osi nou sé moun mòn Bwa Kayiman
Lespri nou angajé.
Nou menm osi nou sé moun mòn Matouba,
Lachè nou espozé.
Nou menm osi nou sé moun Kwa Kodé,
Lachè nou déchiré.
Nou menm osi nou sé moun Lasizo,
Ansanm-ansanm, sé kon sa pou nou yé.


Eric Pézo